HỆ THỐNG CÁC PHẦN MỀM PHỤC VỤ
CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

Phần mềm tổ chức HKPĐ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX năm 2020